یادداشتی بر فیلم هایی که دیده ام ...

مینگارم از سینما و لذت می برم. همین ...

آذر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست